Oppdatering av Safety List

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/963 of 16 June 2016 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are subject to an operating ban within the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.07.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Forordning 2016/963 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 20. juni 2016 nr. 737 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014, 1318/2014, 2015/1014, 2015/2322 og nå altså 2016/963.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/963 er den tjuesjette oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 31. mai til 2. juni 2016.

Alle operatører (flyselskaper) som er sertifisert i Mosambik og Sudan står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. Disse statene har nå sertifisert til sammen 8 nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A. Luftfartsmyndighetene i Mosambik har samtidig trukket tilbake AOC fra 2 operatører (flyselskap) som stod på Anneks A. Disse operatørene (flyselskapene) er derfor fjernet fra Anneks A.

Aviastar Mandiri, Citilink, Lion Air og Batik Air fra Indonesia stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks A. Disse fire operatørene (flyselskapene) er nå fjernet fra Anneks A ettersom de kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Air Madagascar fra Madagaskar stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. Air Madagascar er nå fjernet fra sikkerhetslisten ettersom de kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Iran Air fra Iran står fra tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. De har tidligere hatt tillatelse til å fly deres fly av typen Airbus A300 og Airbus A310 til medlemslandenes flyplasser. Iran Air kan nå også fly deres fly av typen Airbus A320 til medlemslandenes flyplasser.

TAAG Angola Airlines fra Angola står fra tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. De har tidligere hatt tillatelse til å fly fire fly av typen Boeing 737-700, tre fly av typen Boeing 777-200, og tre fly av typen Boeing 777-300 til medlemslandenes flyplasser. TAAG Angola Airlines har nå fått en ny Boeing 777-300 og en ny Boeing 737-700. TAAG Angola Airlines kan nå også fly disse to flyene til medlemslandenes flyplasser.

Merknader

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEF art. 80, nå TFEU art. 100.

Rettslige konsekevnser

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og fordning (EF) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise. Den nye rettsakten kan gjennomføres gjennom endring av denne forskriften. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2016/963 ble gjennomført i nasjonal rett ved endringsforskrift av 20. juni 2016 nr. 737 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/963
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0963

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker