COR

Felles rapportering av jernbanehendelser innen EU

Common Occurence Reporting

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Arbeidet i ERA gikk fort i oppstarten, men det oppsto noen forsinkelser senhøsten 2016. Et utdrag fra den sist oppdaterte tidsplanen viser følgende milepeler:

  • September 2016 – endelig beslutning om struktur og taksonomi
  • Oktober 2016 – møte om lovverk
  • Februar 2017 – møte om roller, myndighet og bruk og tilgang til data
  • Juli 2017 - konsekvensanalyse (Impact assessment)
  • Mars 2018 - Presentasjon av systemforslag

ERA ser for seg at et eventuelt arbeid med regelverk (f. eks. Common Safety Method) vil legges frem for RISC (komitologikomite) sommeren/høsten 2018, og møter i arbeidsgrupper i 2019-2020. Per nå ser man for seg å eventuelt bygge systemet i 2020-2021.

Sammendrag av innhold

European Railway Agency (ERA) startet i 2016 et arbeid knyttet til innrapportering av hendelser – "Common Occurrence Reporting" (COR) med hensikt at alle jernbanevirksomheter skulle bli forpliktet til å rapportere alle jernbanehendelser direkte til ERA.

ERA ønsker med en slik rapportering å avhjelpe manglende deling av sikkerhetsinformasjon mellom sektorens mange aktører, både innad i den enkelte medlemsstat, men også medlemsstatene imellom. Man håper også å avhjelpe en manglende vilje til rapportering, læring og forbedring mellom konkurrenter samt forbedre innhentingen og delingen av hendelsesdata.

Det er skissert et skille mellom "Safety management data reporting", som vil være løpende innrapportering av uønskede hendelser fra aktørene; og "Safety Alert" som skal generere et varsel basert på hendelsesrapporteringen. Formålet med et slikt varsel er å dele relevant informasjon og konsekvenser av hendelser så raskt som mulig. 

Gjennom den foreslåtte innrapportering ser ERA for seg at man vil få et bedre utvalg av innhentet data noe som igjen vil gi bedre analyser og bedre forståelse av risikoprofiler på jernbanen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

ERA har ikke endelig tatt stilling til om det er behov for regelverksendringer om man velger å innføre et slikt rapporteringssystem, og det er ikke klart om det vil bli utarbeidet en egen forordning, inkorporering i i sikkerhetsdirektivet, eller om det gjøres gjennom en "Common Safety Method (CSM)". Uansett må det antas at innføring av et slikt system vil medføre noen endringer i norsk regelverk, særlig vil dette gjelde jernbaneundersøkelsesloven og varslings- og rapporteringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I ytterste konsekvens vil en endring som den foreslåtte kunne ha store konsekvenser – både økonomisk og administrativt, ikke minst for aktørene. Et system som det som opprinnelig ble foreslått kan medføre at virksomhetene må innføre et tilleggssystem for rapportering og bruke flere årsverk på å rapportere til ERA. Dette vil eventuelt komme i tillegg til rapportering til Statens jernbanetilsyn. Om det endelige forslaget fører til at nasjonal rapportering opprettholdes vil trolig konsekvensene for aktørene bli små, men det kan medføre økte ressurser for tilsynet med innrapportering til ERA.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn deltar i ERAs arbeid i prosjektet om hendelsesrapportering, og arbeider for at det skal være muligheter for at det er tilsynet som vil rapportere hendelser til ERA bl.a. for at kostnadene kan minimeres for virksomhetene og det offentlige.Også Statens havarikommisjon for transport deltar i relevante fora for påvirke forslaget i en retning som kan være akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen