Etablering og drift av uavhengig og rådgivende panel for fastsettelse av karakteristisk smak i tobakksvarer

Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU av 18. mai 2016 om prosedyren for etablering og drift av et uavhengig rådgivende panel som bistår medlemslandene og EU-kommisjonen i beslutningen om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

Commission Implementing Decision (EU) 2016/786 of 18 May 2016 laying down the procedure for the establishment and operation of an independent advisory panel assisting Member States and the Commission in determining whether tobacco products have a characterising flavour.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

 Sammendrag av innhold

Medlemslandene skal i henhold til tobakksdirektiv 2014/40/EU artikkel 7 nr. 1 forby sigaretter og rulletobakk med karakteristisk smak. Det vil si produkter med en klart merkbar lukt eller smak av annet enn tobakk, for eksempel frukt, mentol og vanilje. Tilsetningsstoffer som er av avgjørende betydning for fremstillingsprosessen, f.eks. sukker som erstatning for sukker som forsvinner under bearbeidingsprosessen, skal ikke forbys, med mindre disse stoffene resulterer i et produkt med en kjennetegnende aroma eller øker varens avhengighetsskapende egenskaper, toksisitet eller CMR-egenskaper.

Reglene for å fastsette om et produkt har karakteristisk smak er relativt kompliserte. Kompetansen til å avgjøre spørsmålet ligger i utgangspunktet hos medlemslandene, men også EU-kommisjonen kan på anmodning fra et medlemsland eller på eget initiativ avgjøre om en tobakksvare er omfattet av forbudet. Slike vedtak gjøres i gjennomføringsrettsakter fattet av EU-kommisjonen som vil gjelde for hele EØS-området. Et uavhengig rådgivende panel på EU-nivå er etablert og alle medlemsland og EU-kommisjonen kan konsultere dette panelet før et forbud vedtas, jf. tobakksdirektivet artikkel 7 nr. 4. Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU inneholder reglene for etablering og drift av dette panelet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det vil være behov for forskriftsendringer som følge av rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/786/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0786

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2016
Frist returnering standardskjema: 01.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker