Forleng. av tiltak mot piper betle fra Bangladesh - juni 2016

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/884 av 3. juni 2016 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU om midlertidig forbud mot import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh hva angår forlengelse av gyldighetsperioden

Commission Implementing Decision (EU) 2016/884 of 3 June 2016 amending Implementing Decision 2014/88/EU suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (Piper betle) as regards its periode of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 1. juni 2016, med ikrafttredelse 23. juni 2016.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten 2014/88/EU fastsetter et importforbud som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh. Importforbudet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paanblader. Forbudet ble forlenget frem til 30. juni 2016 av beslutning (EU) 2015/1028.

Rettsakten 2016/884 forlenger importforbudet med ytterligere to år, frem til 30. juni 2018.

Bakgrunnen for dette importforbudet er et omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paanbalder fra Bangladesh. Myndighetene i Bangladesh jobber fortsatt med å få på plass et effektivt kontrollregime for å hindre denne smitten på paanblader, derfor har kommisjonen besluttet å forlenge importforbudet i påvente av at Bangladesh får på plass sine nasjonale tiltak. Forlengelsen er også begrunnet i at denne smitten kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever kun en oppdatering av EØS-henvisningsfeltet i forskrift 17. februar 2014 nr. 140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra Bangladesh. Årsaken til dette er at utløpsdatoen for grunnrettsakten er ikke tatt inn i norsk rett. Ovenfor er det lagt ved en lenke som viser forskriften med oppdatert EØS-henvisningsfelt, der 2016/884 er inkludert.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen import av paanblader i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten forlenger et importforbud rettet mot alle produkter som inneholder eller består av paanblader fra Bangladesh, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av salmonella i disse bladene. Importforbudet har nå en gyldighet frem til 30. juni 2018.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at importforbudet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Bangladesh har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/0884
Celexnr.: 32016D0884

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.06.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 23.06.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen