Forordning 2017/386 om endring av forordning 1207/2011

Kommisjonsforordning (EU) 2017/386 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om krav til ytelse og og samvirkingsevne for overvåking i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementation Regulation (EU) 2017/386 of 6 March 2017 amending Implementation Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 2017/386 ble vedtatt 6. mars 2017, og vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av mars 2017.

Det antas at saken tidligst kan behandles i EØS-komiteens møte 5. mai 2017.

Sammendrag av innhold

For å bidra til bedre samvirkingsevne og høyere effektivitet i det europeiske systemet for styring av lufttrafikken stilte EU-Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 krav til å utstyre luftfartøy med ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) og Mode S-transponder innen nærmere angitte frister. EASA (European Aviation Safety Agency) gav nærmere relevante sertifiseringsspesifikasjoner. Det ble avdekket uoverensstemmelse mellom krav i EASA means of compliance (CS-ACNS) for transponder og krav til transponder i forordning 1207/2011. Videre var det inkonsistens med ETSO (European Technical Standard Order) for en ADS-B transponder akseptert av EASA, det at transponderen ikke vil oppfyller kravene i forordningen, og det faktum at ingen dispensasjon kan gis.

Som en følge av dette fikk ikke operatørene mulighet til å utstyre luftfartøyene med ADS-B og Mode S innen den opprinnelige fristen 8. juni 2016. EU-Kommisjonen har derfor vedtatt Kommisjonsforording (EU) 2017/386 som utsetter fristene satt i forordning (EU) nr. 1207/2011. Kommisjonsforordning (EU) 2017/386 endrer kravene i forordning (EU) nr. 1207/2011 artikkel 5 ved å sette felles krav til implementering til 7. juni 2020 og differensierer ikke mellom nye og eksisterende flymaskiner. Denne datoen vil også gjelde for statsluftfartøy.

Dato for medlemsstaters rapportering til Kommisjonen angående statsluftfartøy som ikke vil overholde krav innen frist blir endret fra 1. juli 2016 til 1. januar 2019.

Dato for medlemsstaters rapportering til Kommisjonen angående detaljert informasjon med begrunnelse for unntak gitt for flytyper som kommer inn under krav i forordningens artikkel 5, endres fra 1. juli 2017 til 1. januar 2019.

Den nye fristen 7. juni 2020 vil gi produsenter og operatører tid til å kunne overholde gjeldende krav uten å må gjøre flere oppdateringer av flymaskinene frem til 2020.

Det vil også lanseres et nytt regelverksinitiativ, RMT.0679, som vil være en gjennomgang og revurdering av omfanget og forventede effekter av forordningen. Det vil bli utarbeidet en Notice of Proposed Amendment (NPA) i 2Q2017  og komme en EASA Opinion i Q2 2018 som planlagt, før foreslåtte felles krav til implementering 7. juni 2020. Det gjøres ingen endringer til tjenesteyteres krav med hensyn til deres systemer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av § 2 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Forordningen har sin hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2017/386 innebærer en fristutsettelse for operatører til å utruste luftfartøyer med transponderutsyr. Forordningen inneholder ingen nye krav og vil derfor ikke medføre ekstra økonomiske og administrative konsekvenser enn hva som følger av forordning (EU) nr 1207/2011.

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) nr. 2017/386 ble vedtatt 6. mars 2017, og vil bli sendt på alminnelig høring i løpet av mars 2017.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer at forslaget om utsettelse av fristene for implementering av transponderutstyret i luftfartøy som redegjort for innledningsvis, er nødvendig og naturlig. Dette vil gi produsenter og operatører tid til å overholde kravene til transponderutstyr, uten å måtte gjøre flere oppdateringer av flymaskinene frem til 2020.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/386
Basis rettsaktnr.: 552/2004
Celexnr.: 32017R0386

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2017
Frist returnering standardskjema: 17.04.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.03.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen