Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007 av 22. juni 2016 om godkjenningen av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff til andre drøvtyggere enn slaktelam, katt og hund (innehaver av godkjenningen Latochema Co. Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1007 of 22 June 2016 concerning the authorisation of ammonium chloride as a feed additive for ruminants other than lambs for fattening, cats and dogs (holder of the authorisation Latochema Co. Ltd)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av ammoniumklorid, NH4Cl, med handelsnavn Amklor, som fôrtilsetningsstoff. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse (reduserer pH i uruin). Preparatet er framstilt ved kjemisk syntese, og det skal ikke innholde mer enn 0,5% NaCl (salt)/kg. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av preparatet i fôr. For at det skal være trygt til drøvtyggere unntatt slaktelam er grensen 10 mg Amklor/ kg fullfôr, dersom det fôres i en periode på inntil tre måneder. Til hund og katt og til lengre tids bruk til drøvtyggere, er grensen for størsteinnhold 5 mg/kg fullfôr. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktelam. Det ble vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, da, og de fant det trygt, effektivt, og å utvide godkjenningen er kurant. Det påpekes imidlertid at om det tilsettes flere NH4Cl-preparater i en fôrblanding samtidig, skal innholdet av dem tilsammen ikke overstige tillatt grense for størsteinnhold. Preparatet skal blandes inn i fôret  form av en premiks. Det er tatt inn nye standardformuleringer for brukertrygghet i rettsakten, som skal bedre ivareta de som håndterer visse tilsetningsstoff/preparater.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Med de nye bestemmelsene om brukertrygghet, ble forslaget til rettsakt votert i PAFF i mai. Rettsakten er nå fastsatt som forordning i EU, og godkjenningen ha varighet til 13. juli 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører det endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Å redusere pH i urin, vil forbedre fjøsmiljøet og vil slik ha gunstig effekt. Siden saltinnholdet i preparatet er fastsatt, og det blir brukt liten tilsetning i fôret, vil heller ikke natriuminnholdet skape problemer. Hos kjæledyr kan det også forebygge dannelsen av urinveisteiner, et problem særlig hankatter kan ha.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å senke pH i urin er godt for fjøsmiljøet. Begrensningen i innholdet av preparatet i fôr, dersom det skal brukes i lengre tid, er positivt og gir en trygghetsgaranti. Hvorvidt preparatet vil bli tatt i bruk avgjør den enkelte virksomheten, da det også finnes andre preparater til samme formål.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 15.07.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.06.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker