Plantevernmidler - Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/952 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 er et nytt lav-risiko aktivt stoff som nå er godkjent etter forordning 1107/2009, og som kan inngå i plantevernmiddel frem til 6. juli 2031. Stoffet legges til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lav-risiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater.

Saccharomyces cerevisiae er den gjærtypen som er mest brukt i produksjon av mat og drikke, og den brukes også som kosttilskudd. LAS02 er en bestemt stamme av denne typen gjær, og den søkes nå brukt på friland og til bruk etter innhøsting (såkalt «post harvest») mot sopp i steinfrukt, druer, tomater og jordbær. 

Merknader

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.  

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på mulig innvirkning på antibiotikaresistens.

Mattilsynet anser likevel rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0952/2016
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R0952

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2016
Frist returnering standardskjema: 16.09.2016
Dato returnert standardskjema: 13.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker