Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/844 av 27. mai 2016 som endrer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsregler- og standarder for passasjerskip

Commission Directive (EU) 2016/844 of 27 May 2016 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/45/EC endrer vedlegg I i direktiv 2009/45/EC om sikkerhetsbestemmelser og standarder for passasjerskip. Direktiv 2009/45/EC gjelder for passasjerskip som går i inneriks fart og i fart mellom EØS-stater. Vedlegg 1 inneholder tekniske bestemmelser knyttet til bygging og utrusting av passasjerskip, og bestemmelsene bygger i stor grad på regler i internasjonale konvensjoner om passasjerskip på internasjonal reise. Hensikten med endringsdirektivet er å oppdatere de tekniske reglene i direktivet slik at de samsvarer med tilsvarende endringer gjort i de internasjonale konvensjonene, og endringene er i henhold til artikkel 10 (2) i direktiv 2009/45/EC.

Gjennomføringsfrist i EU er 1. juli 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2009/45/EC er implementert gjennom forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, og vedlegg 1 er tatt inn som en del av forskriften. Endringene i vedlegg 1 medfører derfor behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene medfører at det blir større grad av samsvar mellom de internasjonale kravene og EU-kravene, og endringene er i så måte forutsigbare for næringen. Endringene antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for næringen eller administrasjonen. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/844/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/45/EF
Celexnr.: 32016L0844

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2016
Frist returnering standardskjema: 12.07.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker