Styringgruppe på høyt nivå for digitale maritime systemer og tjenester

Kommisjonsbeslutning av 11. april 2016 om etablering av styringsgruppe på høyt nivå for digitale maritime systemer og tjenester

Commission Decision of 11 April 2016 on establishing the high-level steering group for governance of the digital maritime system and services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/59/EF om etablering av et felles europeisk maritimt trafikkovervåknings- og informasjonssystem stiller blant annet krav til elektronisk informasjonsutveksling mellom EUs medlemsstater. Direktivet stiller imidlertid ikke krav til hvilket system som skal anvendes. Mer spesifikke krav til innføring av trafikkovervåknings- og informasjonssystem fremgår av direktiv 2009/17/EF. I henhold til direktivets artikkel 22a må medlemsstatenes nasjonale trafikkovervåknings- og informasjonssystemer være kompatible med det europeiske informasjonsutvekslingssystemet SafeSeaNet.

EU-kommisjon er hovedansvarlig for forvaltning og politisk utvikling av det felles europeiske SafeSeaNet, jf direktiv 2009/17/EF vedlegg III punkt 2.1.2. Videre følger det av vedlegg III under punkt 2.2. at kommisjonen skal etablere en styringsgruppe på høyt nivå som skal bistå i arbeidet med utvikling av SafeSeaNet. Ved kommisjonsbeslutning 2009/584/EF etablerte kommisjonen "Styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet". Kystverket har deltatt i denne gruppen på vegne av Norge.

Gjennom kommisjonsbeslutning 2016/566/EU utvides styringsgruppens mandat. Styringsgruppen gis nå ansvar også for tilrettelegging for rapportering som inngår i direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter. Styringsgruppen skal også være bindeledd mellom kommisjonen og medlemsstatene. Samtidig gis styringsgruppen et utvidet mandat mht. styring. Tidligere har gruppens oppgaver i større grad vært knyttet til veiledning og rådgiving.

Styringsgruppen har hatt mandat til å beslutte hvem som skal ha tilgang til informasjon som behandles i SafeSeaNet. Dette videreføres nå for det utvidede virkeområdet for gruppen. Gruppen gis et ansvar for systemene som tilrettelegger for gjennomføring av  rapporteringsforpliktelsene som omfattes av direktiv 2010/65/EU, også når det gjelder tilgang til informasjon innenfor andre myndigheters område.

EFTA-landene har hatt observatørstatus i styringsgruppen. Denne videreføres  gjennom kommisjonsbeslutning 2016/566 artikkel 4 nr. 8.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen er etter sitt innhold av en slik karakter at den ikke medfører behov for regelverksendringer i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Styringsgruppen legger føringer for den fremtidige utviklingen av SafeSeaNet. Norsk deltakelse i styringsgruppen er viktig for å ivareta norske interesser i dette arbeidet.

Det legges til grunn at norsk deltakelse i Styringsgruppen dekkes innenfor gjeldende budsjetter.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i SU Transport.

Kystverket finner retttsakten EØS-relevant og akseptabel. SD støtter denne vurderingen.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/566/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0566

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2016
Frist returnering standardskjema: 03.08.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: