TEN-T revisjon av Annex III (kartene over nettverk i tredjeland)

TEN-T endring av Annex III i Forordning 2016/758 av 4. februar 2016 til erstatning for forordning 1315/2013

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/758 of 4 February 2016 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards adapting Annex III thereto

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 1315/2013 åpner for muligheten av å endre kartene til TEN-T til tredjeland, såkalte "neighbouring countries" basert på high-level agreements mellom EU og de gjeldende landene. En slik avtale ble inngått den 27.08.2015 med landene Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo, FYROM, Montenegro og Serbia. Den 30.10.2015 ble det også inngått avtale med Island og Norge om oppdatering av TEN-T-kartene i disse landene. Oppdateringen innebar en begrenset justering av veg, havner og lufthavner, slik at TEN-T-kartene mer korrekt viser de faktiske plasseringene og infrastrukturen. Som følge av TEN-T-metodologien må også forordningen 1315/2013 oppdateres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen rettslige konsekvenser, rettsakten tas inn i Protokoll 31.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i SU Transport. SD finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1315/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0758

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2016
Frist returnering standardskjema: 28.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker