Vet - handel med hestedyr Libanon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1030 av 23. juni 2016 om endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Libanon i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra medlemsstatene tillater import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1030 of 23 June 2016 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Lebanon in the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Dyrehelsemessige vilkår for import av levende hestedyr og avlsmateriale derav er gitt i direktiv 2009/156/EF. Et av vilkårene er at det ikke skal ha vært tilfeller av snive de siste 6 måneder før import. Tredjelandslista over hvilke land det tillates slik import fra er gitt i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF.

Libanon hadde et utbrudd av snive i 2011 og tillatelsen til import av blant annet registrerte hestedyr fra landet ble trukket tilbake ved beslutning 2011/512/EU. I mai 2016 dokumenterte Libanon at sykdommen var utryddet med bakgrunn i overvåkning i hele landet siden siste tilfelle i august 2011. Kommisjonen har godkjent dokumentasjonen og åpner nå for import fra, midlertidig import fra og tilbakeførsel etter midlertidig eksport til Libanon. Vedlegg I til beslutning 2004/211/EF endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

rettsakten medfører endring av vedlegg A til forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel  og utførsel  av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1030/2016
Celexnr.: 32016D1030

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.06.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2016

Lenker