EMIR - Ekvivalens CCP og TR, Sør-Afrika

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2039 av 13. november 2015 om ekvivalens mellom Sør-Afrikas regelverk for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2039 of 13 November 2015 on the equivalence of the regulatory framework of South Africa for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 3. februar 2017. Ikraftsetting av beslutningen om innlemmelse er knyttet til ikrafttredelse av hovedforordningen EMIR.
 

Sammendrag av innhold

Ekvivalensvurdering til EMIR (648/2012) - Beslutning fattet av kommisjonen om at Sør-Afrika  sitt regelverk for sentrale motparter og transaksjonsregistre er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter og transaksjonsregistre fra Sør-Afrika, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader

Gjennomføringsbeslutningen er en underordnet rettsakt tilhørende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR hovedforordningen gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning nr 35/2017 i EØS-komiteen 3. februar 2017. Ikrafttredelse av ekvivalensvurderingen i EØS-avtalen er knyttet til ikrafttredelse av hovedforordningen EMIR. EMIR ble innlemmet i EØS-avtalen 30.september 2016, men beslutningen har ikke trådt i kraft.

Når EMIR hovedforordningnen trer i kraft i EØS-avtalen vil også beslutningen om ekvivalensvurderingen tre i kraft. Når ekvivalensvurderingen trer i kraft i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett med hjemmel i ny vphl § 13-1 annet ledd som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr 91. Denne lovendringen har ennå ikke trådt i kraft, men det er antatt at den vil tre i kraft samtidig som EØS-komitebeslutningen som gjennomfører hovedforordningen EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigher.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføringsbeslutningen gjelder myndighetsutøvelse. Finansdepartementet har vurdert gjennomføringsbeslutningen som EØS-relevant og akseptabel. Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2039
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D2039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 35/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker