Endring av kommisjonsbeslutning 2014/908/EU om tredjeland med ekvivalente tilsyns og reguleringsmessige krav i henhold til CRR

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 17. februar 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU når det gjelder listene over tredjeland og territorier hvis tilsyns- og reguleringsmessige krav anses for å være ekvivalente med hensyn til behandling av ekspongeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2016/230 of 17 February 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the list of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Basisrettsakten til kommisjonsbeslutningen er Forordning nr. 575/2013 (CRR). CRR er ikke tatt inn i EØS-avtalen i påvente av at norsk tilknytning til EUs finanstilsyn blir avklart.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av kommisjonsbeslutning 2014/908/2014 som omhandlet samme tema. Den opprinnelige kommisjonsbeslutningen inneholdt lister over land som blir vurdert som ekvivalente som EU/EØS-landene med tanke på tilsyn og regulering etter CRR (Forordning (EU) nr. 575/2013). De oppdaterte listene gjelder verdipapirforetak og børser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke nødvendig å endre noen norske lover eller forskrifter som følge av kommisjonsbeslutningen. De oppdaterte listene i Kommisjonsbeslutningen legges likevel til grunn i praktiseringen av kapitaldekningsregelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det er ikke nødvendig å endre noen norske lover eller forskrifter som følge av kommisjonsbeslutningen. De oppdaterte listene i Kommisjonsbeslutningen legges likevel til grunn i praktiseringen av kapitaldekningsregelverket.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)230
Rettsaktnr.: 2016/230/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/908/EU og 2013/575/EU
Celexnr.: 32016D0230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2016
Frist returnering standardskjema: 13.06.2016
Dato returnert standardskjema: 10.05.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen