Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av jernnatriumtartrater som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation EU 2016/896 of 8 June 2016 concerning the authorisation of iron sodium tartrates as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om godkjenning av en likeverdig blanding av natriumtartrat og jern(III)klorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet betegnes som Fe-TA, og det skal være et bestemt forhold mellom jern og tartrat-isomerer på 1:1,5. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antiklumpemidler. Hensikten er å hindre at salt (NaCl) som er hygroskopisk, klumper seg når det tilsettes fôr. Anbefalt innhold av jern er minst 3 g/kg salt, som tilsvarer 26 g av preparatet/kg salt. I bruksanvisningen for Fe-TA skal det stå at preparatet bare skal tilsettes i fôrmidlet salt (NaCl). European Food Safety Authority EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk og at det har effekt med de angitt mengdene.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF) i flere møter. Innholdet av jern i preparatet er på et lavt nivå, og det tilsettes små mengder salt i fôret, så jerninnholdet skaper ingen problemer. Forslaget til rettsakt ble votert i PAFF i april 2016, og alle stemt for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan være nyttig for fôrindustrien, siden salt tilsettes i de fleste forblandingene, og jevn innblanding er viktig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Salt brukes både som tilsetningsstoff i fôr og som direktefôring til husdyr. Det er viktig at saltet ikke er klumpete slik at det fordeler seg jevnt når det tilsettes i fôrblandinger eller er for hardt til at dyr kan slikke det i seg. Et tilsetningsstoff til saltet som hindrer klumping vil være nyttig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0896
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker