Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - ekvivalensbeslutning for Mexico

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Mexico som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2014/247/EU of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Mexico as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. april 2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Mexico for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at regelverket i Mexico for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ekvivalensbeslutningen er gjennomført ved forskrift i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/247/EU
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32014D0247

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker