Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Commission Regulation (EU) No 1213/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Ny Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 trådte i kraft i EU 1.april 2016 og får anvendelse fra 30. januar 2019.

Rettsakten blir behandlet etter hurtigprosedyren.

Sammendrag av innhold

Ny Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 trådte i kraft i EU 1.april 2016 og får anvendelse fra 30. januar 2019. Kommisjonsforordningen er en forordning som erstatter Kommisjonsforordning (EU) nr.1213/2010. Begge disse presiserer innholdet i det nasjonale elektroniske registeret som er hjemlet i 1071/2009. Sistnevnte rettsakt er en del av EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 som erstatter Kommisjonsforordning (EU) nr.1213/2010 av 16. desember 2010 omhandler felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om veitransportvirksomheter og er hjemlet i forordning (EU) nr.1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for utøvelse av yrket som transportør på vei. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Det vises til EØS-notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket", " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for godstransport" og " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for persontransport.

For å sikre at regelverket gjennomføres på en effektiv måte og for å redusere administrative kostnader, er hver medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et elektronisk register, ERRU (European Register of Road transport Undertakings), der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres, jf. forordning (EU) 1071/2009 art.16. ERRU er et system for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre over vegtransportører på tvers av landegrensene.

Det nasjonale elektroniske registeret inneholder nøytrale opplysninger om foretaket, navn på transportleder og type løyve med mer, jfr art 16, 2 litra a-d. Disse opplysningene anses uproblematiske å innhente og registrere. Videre skal registeret inneholde sensitive opplysninger som antall alvorlige brudd som har ført til dom eller sanksjon de siste to årene og navn på alle personer som er erklært uegnet til å drive transportvirksomhet, jfr art-16, 2 litra e-f. Dette er opplysninger som i stor grad ligger i politiets systemer, men som politiet skal sende løyvemyndigheten fortløpende fra de er rettskraftige.
 
Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte det nasjonale ERRU-registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordning (EU) 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av ERRU, og angir hvilke opplysninger registrene skal inneholde, mens forordning (EU) 2016/480 inneholder tekniske krav til de opplysninger som skal utveksles på tvers av landegrensene, samt konkretisering av de meldinger/skjemaer som skal utveksles.

Det er tre hovedtyper meldinger som skal utveksles:
1. Forespørsler vedrørende egnethet for transportleder
2. Rapportering av alvorlige overtredelser
3. Forespørsler om gyldige løyver
Nytt ved denne forordningen i forhold til den forrige er det siste punktet om forespørsler om gyldige løyver, og at ikke bare andre lands myndigheter skal kunne sjekke dette, men også nasjonale utekontrollmyndigheter.
Bakgrunnen for at Kommisjonen erstatter forordning (EU) 1213/2010 er at de har sett at den praktiske bruken av ERRU ikke fullt ut har samsvart med intensjonene, og at hensikten med ERRU er likebehandling hos de forskjellige lands kompetente myndigheter.

I bilagene til forordningen går det nærmere fram hvilket innhold meldingene skal ha, i hvilket format utvekslingen av opplysninger skal foregå, samt bestemmelser om statistikk, lagring av opplysninger og minimumsservicenivå på datasystemer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vi har gjennom Yrkestransportloven § 29a lovhjemmel for å opprette og bruke det nasjonale elektroniske registeret for å utveksle informasjon med andre land. Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 angir de nærmere tekniske spesifikasjonene, innholdet i meldingene og hvordan opplysninger skal utveksles mellom de nasjonale elektroniske registrene. Gjennom denne forordningen er det en utvidelse fra kommisjonsforordning (EU) 1213/2010 ved at man også skal kunne sjekke om løyver er gyldige. Dette er informasjon løyvemyndigheten og saksbehandlingssystemet allerede har, og det anses derfor ikke som problematisk å innføre dette nye kravet. Ei heller at utekontrollen skal gis tilgang til denne informasjonen.

I dag ligger alle disse opplysningene allerede tilgjengelige på http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Oppslag+i+transport%C3%B8rregister.  Her kan alle søke opp alle gyldige løyver.
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover det som følger av forordning (EU) 1071/2009.

Sakkyndige instansers merknader

Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge om rettsakten, ettersom rettsakten ikke innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering

Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes at de opplysningene som utveksles skal gjøres i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling personopplysninger.

Forordning (EU) 2016/480 innebærer ikke materielle endringer av særlig betydning, og baserer seg i stor grad på informasjon løyvemyndigheten og kompetent myndighet allerede har.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 480/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2016
Frist returnering standardskjema: 24.05.2016
Dato returnert standardskjema: 24.05.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker