Teknisk standard om informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter - utfyller Solvens II (forsikring)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene og skjemaene i forbindelse med innrapportering av opplysninger til konserntilsynsmyndigheten og for utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2014 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and templates for the submission of information to the group supervisor and for the exchange of information between supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 138/2009 (Solvens II) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndighetene.

Den tekniske standarden angir prosedyrer for informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter i et tilsynskollegium og innsendelse av informasjon til leder av tilsynskollegiet. Den tekniske standarden tar også for seg samarbeid og informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter utenfor tilsynskollegiet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Regelverket tas inn i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger hos Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/2015
Basis rettsaktnr.: 138/2009
Celexnr.: 32015R2014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema: 02.02.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen