Teknisk standard om skjemaer for innrapportering av informasjon til tilsynsmyndighetene (forordning 2015/2450)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene og skjemaene i forbindelse med innrapportering av opplysninger til tilsynsmyndighetene i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2450 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten 138/2009 (Solvens II) tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Solvens II-regelverket for forsikringsforetak og omhandler skjemaer for innrapportering av informasjon til tilsynsmyndighetene.

I henhold til Solvens II-forskriften §§ 7 og 21 skal forsikringsforetak beregne solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav og rapportere resultatene av disse beregningene til Finanstilsynet, henholdsvis hvert år og hvert kvartal. Den årlige og kvartalsvise rapporteringen omfatter i tillegg kvantitativ informasjon knyttet til øvrige deler av regelverket og foretakets virksomhet, herunder informasjon om investeringer, forsikringstekniske avsetninger, ansvarlig kapital og premier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Regelverket tas inn i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for Solvens II-rapportering. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2450/2015
Basis rettsaktnr.: 138/2009
Celexnr.: 32015R2450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen