Utfyllende bestemmelser til CRR om hvilke valutaer som har for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til likviditetsreserve (LCR) i den aktuelle valutaen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 av 15. desember 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder når det gjelder valuater for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang, i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission implementing regulation (EU) 2015/2344 of 15 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten CRR 575/2013 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn.

Sammendrag av innhold

Forordningen angir valutaer med for lite tilgang på likvide aktiva i forhold til foretakenes netto likviditetsutgang for å oppfylle krav til likviditetsreserve (LCR) i den aktuelle valutaen. Norske kroner er definert som en slik valuta, jf. vedlegget til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2344/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R2344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2015
Frist returnering standardskjema: 07.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen