Vet - BSE-status Frankrike

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/701 av 4. mai 2016 om endring av beslutning 2007/453/EF når det gjelder angår BSE-status for Frankrike

Commission Implementing Decision (EU) 2016/701 of 4 May 2016 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of France

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.


Rettsakten oppdaterer beslutning 2007/453/EF som listerfører land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Frankrike som nedgraderes fra neglisjerbar til kontrollerbar risiko. Dette skyldes et tilfelle av BSE hos storfe i mars 2016.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/701/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/453/EF
Celexnr.: 32016D0701

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2016
Frist returnering standardskjema: 31.05.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2016
Høringsfrist: 04.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker