Beslutning nr. H7

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H7 av 25. juni 2015 som reviderer beslutning nr. H3 om den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som referert til i artikkel 90 i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No H7 of 25 June 2015 on the revision of the Decision No H3 concerning the date to be taken into consideration for determining the rates of conversion referred to in Article 90 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2016

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. H7 i EØS-avtalen ved beslutning nr. 34/2017 av 3. februar 2017 som trådte i kraft 4. februar 2017. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Sammendrag av innhold

Beslutning nr. H7 av 25, juni 2015 gjelder fastsettelse av den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som skal brukes ved beregning av visse ytelser og avgifter. Beslutningen er fattet med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen er en revisjon av beslutning nr. H3 av 15. oktober 2009.

Beslutning nr. H7 gjør noen små endringer i enkelte formuleringer, noe som ikke får betydning for innholdet, men som gjør at språkbruken blir konsistent. Videre er ordlyden i paragraf 6 endret. Bestemmelsen regulerer hvilken dato som skal legges til grunn for å bestemme omregningskursen som skal anvendes mellom to land i tilbakeførings- eller tilbakekrevingsprosdyrer. Ordlyden, slik den var i beslutning nr. H3, medførte fortolkningsmessige vanskeligheter, noe som igjen har medført at medlemslandene har anvendt bestemmelsen ulikt.

Merknader

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 15. juni 2015 med hjemmel i forordning forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009 artikkel 90. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av SU Trygd uten at det har fremkommet merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gjelder administrative spørsmål og gjør endringer i de formuleringene som er brukt i den tidligere rettsakten, beslutning nr. H3. Dette skal bidra til en mer konsistent språkbruk og klarere regler når det skal fastsettes vekslingskurs mellom to valutaer. Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/052/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32016T0211

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 17.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 34/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker