Flerårig koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler, fo (EU) 20126/662

Kommisjonsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/662 of 1 April 2016 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2017, 2018 and 2019 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/662 av  1. april 2016  etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for
rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
for 2017, 2018 og 2019. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler
som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert
næringsmiddel. Rettsaken er gjeldene fra 1. januar 2017 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler.
Norge har analysert et minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene inklusive land som er omtrent like store som Norge. For noen av de større medlemstatene er det krav om å analysere flere prøver av hvert næringsmiddel. 

Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august året etter og resultatene skal rapporteres i henhold til Standard sample Description (SSD).

Forordningen vil erstatte/endre forordning 2015/595, men denne skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres for av myndighetene i 2016. Siden kravene i denne forordningen kun gir krav til myndighetene ansees det ikke som nødvendig å gjennomføre en høring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 2015-11-02-1258
2. november 2015 nr 1258 om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2017-2019. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

  •  Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.
  •  Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
Fordi Norge ikke står oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som et flertall av EU-medlemslandene (inklusive de mindre medlemslandene), det vil si tolv for hver «single residue»-metode og femten for hver «multi residue»-metode.

Andre opplysninger

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:
«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)”.

Rettsakten retter seg mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet og fordi denne rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Link til dokument (engelsk versjon); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0662&from=EN

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 662/2016
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 22.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 08.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2017

Lenker