Miljømerking av maling og lakk

Kommisjonens vedtak 2016/397/EU av 16. mars 2016 som endrer vedtak 2014/312/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2016/397of 16 March 2016 amending decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 16. mars 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 18. mars 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 3. juni 2016, jf. EØS-komiteens vetak nr. 128/2016

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket gjelder endringer i Kommisjonens vedtak 2014/312/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk. Det foretas endringer i artikkel 2 nr. 10 og 11 om definisjonene av konserveringsmidler til bruk i beholdere samt konserveringsmidler til overflatefilm. Det foretas også endringer i vedlegget til vedtaket, herunder bl.a. i listen for begrensninger og unntak for farlige stoffer "Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere" og "Konserveringsmidler (til farvestoff) i tonermaskiner", i listen over begrensinger og unntak for farlige stoffer "Konserveringsmidler ved overflatefilm samt i listen over begrensinger og unntak for farlige stoffer "Stoffer i bindemidler og polymerfortynnere".

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 23. november 2015.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljkrav.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/397/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2015
Frist returnering standardskjema: 05.01.2016
Dato returnert standardskjema: 24.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker