MAR - gjennomføringsdirektiv om whilstleblowing (varsling)

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om Europa-parlamentetes og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt gjelder innberetning av faktiske eller mulig overtredelser av nevnte forordning til de kompetente myndigheter

Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet er vedtatt i EU.

Direktivet kan tas inn i EØS-avtalen når hjemmelsrettsakten (forordning 596/2014 (MAR)) er tatt inn.

Sammendrag av innhold

Direktivet tar sikte på å lage sikre kanaler for varslere i medlemsstatene, samt å sikre ensartede prosedyrer for mottak av informasjon. Nasjonale tilsynsmyndigheter pålegges å etablere disse kanalene, rutiner for registrering av innberetninger, beskyttelse av varsleres identitet, prosedyrer for beskyttelse av den det varsles om og om revisjon av rutinene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det legges opp til at det materielle innholdet i direktivet vil gjennomføres i norsk rett som forskrift etter at MAR ((EU) 596/2014) er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført som norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2392/2015
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32015L2392

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema: 18.12.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen