Propionat i tortillaer

Kommisjonsforordning (EU) 2016/683 av 2. mai som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av propionsyre og propionater (E 280 – 283) i tortillaer

Commission Regulation (EU) 2016/683 of 2 May 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of propionic acid — propionates (E 280-283) in tortillas

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til denne forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser.

Tortillaer har høy fuktighet og blir fort ødelagt av muggsopp. Bruk av propionat er nødvendig for å forlenge holdbarheten. Propionsyre og priopinater (E280-E283) er mye brukt for å hindre vekst av muggsopp i bakervarer, på grunn av deres minimale virkning på gjær og på lukt og smak av det endelige produktet.

European Food Safety Authority (EFSA) re-evaluerte propionsyre (E 280), natriumpropionat (E 281), kalsiumpropionat (E 282) og kaliumpropionat (E 283) i 2014. EFSA konkluderte med at det ikke er sikkerhetsbekymringer knyttet til disse stoffene innenfor deres nåværende godkjente bruksområder og bruksnivåer i de konsentrasjonene som er tillatt. Bruk av propionater i tortillaer er en utvidelse, som ikke vil føre til ytterligere eksponering ut over den som EFSA har lagt til grunn i sin evaluering. EFSAs vurdering dekker næringsmiddelkategori «07.1 Brød og rundstykker».

Siden denne utvidelsen av tillatt bruk av propionat i næringsmiddelkategori 07.1 er en oppdatering av unionslisten, som ikke fører til økt helsefare, er det ikke nødvendig å søke om ny uttalelse fra EFSA.

Vedlegg II til forordning (EU) nr 1333/2008 endres tilsvarende:

I del E, i vedlegg II til forordning 1333/2008, i næringsmiddelkategori "07.1 Brød og rundstykker" tillates propionsyre og propionater (E 280-283) i tortillaer i maksimal mengde 2000 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene fører ikke til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet 8. april 2016, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Godkjenning av bruk av propionater i tortillaer er en utvidelse, men vil ikke føre til ytterligere eksponering og heller ikke til økt helsefare.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 683/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0683

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2016
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 01.09.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker