Prospektforordningen for verdipapirer

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Prospektforordningen ble vedtatt i EU 14. juni 2017 og trer i kraft i sin helhet i EU 21. juli 2019. Visse unntak fra prospektplikt trådt i kraft i EU fra 20. juli 2017. Beløpsgrensen for å utarbeide tilbudsprospekt etter forordningen ble endret med virkning fra 21. juli 2018 i EU.

Sammendrag av innhold

De overordnede formål med endringene som følger av prospektforordningen er å harmonisere og forenkle de regler som gjelder for krav til informasjonsgivning i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp samt ved notering av omsettelige verdipapirer i EØS-området. Sentrale mål med de nyereglene er å redusere kostnadene og dokumentasjonsbyrden for utstedere, samtidig som hensynet til tilstrekkelig investorbeskyttelse ivaretas. Forordningen utgjør et viktig element i etableringen av kapitalmarkedsunionen.

Innholdet er beskrevet i NOU 2018:10. Prospektforordningen medfører viktige endringer i dagens regelverk, herunder endringer i virkeområdet for prospektreglene og relevante unntaksregler. Det innføres også nye former for prospekt som skal gi enklere tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter. Videre innføres forenklede prospektkrav og mulighet for raskere godkjennelsesprosess for noterte utstedere gjennom innføring av regelverk for universelt registreringsdokument.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Prospektforordningen erstatter prospektdirektivet fra 2003 og endringsdirektivet fra 2010. Forordningen erstatter også kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 med senere endringer som er gitt i medhold av prospektdirektivet. Prospektforordningen skal utfylles av en rekke rettsakter som ennå ikke er vedtatt i EU. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 må erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt, mens det er adgang til å utarbeide nasjonale regler for tilbud som faller under forordningens beløpsgrense.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av prospektforordningen innebærer ingen direkte kostnader for investorene. Idet formålet med det nye regelverket er forenkling, antas at det ikke vil påløpe økte kostnader hos utsteder. Innføringen av det nye regelverket vil medføre økt bruk av ressurser en periode for Finanstilsynet. Det må også utarbeides IT systemer for rapportering til ESMA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)583
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 28.06.2018
Høringsfrist: 01.10.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker