Såvarer - unik merking av hver såvarepakning

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2016/317/EU av 3. mars 2016 som endrer rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF når det gjelder offisiell merkelapp på såvarepakninger

Commission Implementing Directive (EU) 2016/317 of 3 March 2016 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC as regards the official label of seed package

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EF og 2002/56/EF om produksjon og omsetning av såkorn, frø av fôrvekster, bete, grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten innfører krav om påføring av et unikt nummer på den offisielle merkelappen på hver såvarepakning. Dette nummeret skal være en del av en nummerserie som følger hvert såvareparti. Merkelappen skal etter dette påføres både partinummeret og det unike nummeret. Kravet gjelder alle kategorier av såvare med unntak av klasse standard av grønnsaksfrø. Frist for gjennomfrøing av kravet er i direktivet satt til 1. april 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten  krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052  om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det nødvendig å lage et nytt felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har en kostnad for såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bakgrunnen for rettsakten er noen tilfelle av svindel med offisielle merkelapper på såvare. Med innføring av unike nummer/serienummer mener Europakommisjonen av det vil bli lettere for ansvarlig myndighet, som utsteder den offisielle merkelappen, å kontrollere antall merkelapper som er utstedt, overvåke bruken av lappene, føre tilsyn med om lappene på varene er autentiske og i tillegg kunne etterspørre ubrukte eller defekte lapper. Dette vurderes som effektivt i forhold til å føre tilsyn med bruk av offentlige merkelapper. Flere land har påpekt at innføring av unike nummer på merkelappene ikke vil sikre at det ikke foregår svindel. Diskusjonen vil derfor fortsette i andre fora som f.eks. OECD.

De fleste EU-landene bruker slike nummer i dag og rettsakten vil ikke medføre noen endring for disse. Norge har ikke hatt eller sett behovet for å stille krav om unike nummer på hver såvarepakning. Vi er heller ikke kjent med at det har skjedd svindel med omsetning av såvare som har hatt betydning for norske aktører. Såvareforretningene i Norge har uttrykt skepsis til forslaget da de ikke kan se at kravet vil gi noen gevinst, heller en ekstra belastning.

Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/317/EU
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF m.fl.
Celexnr.: 32016L0317

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2016
Frist returnering standardskjema: 29.03.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 05.12.2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2016
Høringsfrist: 01.02.2017
Frist for gjennomføring: 01.04.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker