Såvarer - unik merking av såvarepakninger, enda ikke godkjente sorter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016 som endrer beslutning 2004/842/EF om gjennomføringsbestemmelser som medlemslandene skal bruke når de tillater omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste

Commission Implementing Decision (EU) 2016/320 of 3 March 2016 amending Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogues of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av kommisjonsbeslutning 2004/842/EF om gjennomføringsbestemmelser som medlemslandene skal bruke når de får søknader om tillatelse til omsetning av såvare av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste. Endringen gjelder såvare av enda ikke godkjente sorter av korn, fôrvekster, bete, grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten krever innføring av et unikt nummer på merkingen av den enkelte såvarepakningen. Dette skal være et nummer som inngår i en nummerserie som følger hvert såvareparti. Frist for gjennomføring er i rettsakten satt til 1. april 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mottar få søknader om tillatelse til å omsette såvare av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste, men der søknadene ikke er ferdig behandlet enda. Gjennomføring av rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det nødvendig å lage et nytt felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har en kostnad for såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bakgrunnen for rettsakten er  noen tilfelle av svindel med offisielle merkelapper. Innføring av unike nummer/serienummer er et tiltak for å gjøre det enklere for ansvarlig myndighet, som utsteder den offisielle merkelappen, å kontrollere antall merkelapper som er utstedt, overvåke bruken av lappene, føre tilsyn med om lappene på varene er autentiske og i tillegg kunne etterspørre ubrukte eller defekte lapper. Dette er vurdert som effektivt i forhold til å føre tilsyn med bruk av offentlige merkelapper. De fleste landene bruker slike nummer i dag og rettsakten vil ikke medføre noen endring for disse. Flere land påpekte at innføring av dette kravet ikke vil sikre at det ikke foregår svindel. Diskusjonen vil derfor fortsette i OECD.

Norge har ikke hatt eller sett behovet for å stille krav om unike nummer på hver såvarepakning. Vi er heller ikke kjent med at det har skjedd svindel med offisielle merkelapper som har hatt betydning for norske aktører. Såvareforretningene i Norge har uttrykt skepsis til forslaget da de ikke kan se noen gevinst av å innføre kravet, heller en belastning.

Mattilsynet kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/320/EU
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF m.fl.
Celexnr.: 32016D0320

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.02.2016
Frist returnering standardskjema: 29.03.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 225/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2016
Høringsfrist: 01.02.2017
Frist for gjennomføring: 01.04.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker