spiselige kaseinater

Kommisjonsforordning (EU) 2016/691 av 4. mai 2016 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av tilsetningsstoffer i spiselige kaseinater

Commission Regulation (EU) 2016/691 of 4 May 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of food additives in edible caseinates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer til næringsmidler. Vedlegg II til denne forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser.

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2203 inneholder bestemmelser om definisjoner, spesifikasjoner og merking for kaseiner og kaseinater for humant konsum. Direktivet inneholder også bestemmelser om hvilke tilsetningsstoffer som kan brukes i spiselige kaseinater.

Bestemmelsene om tilsetningsstoffer i direktiv (EU) 2015/2203 bør gjenspeiles i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008.Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres tilsvarende.

Spiselige kaseinater tilhører hovedkategorien 01. Melkeprodukter og melkeprodukterstatninger. Imidlertid er spiselige kaseinater ikke angitt som egen næringsmiddelkategori i vedlegg II, del D til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør opprettes en egen næringsmiddelkategori «01.9 Spiselige kaseinater» i vedlegg II, del D. Tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i denne nye næringsmiddelkategorien, tilføyes listen i vedlegg II, del E med de respektive bruksbetingelsene som er fastsatt i direktiv (EU) 2015/2203.

Endringen i forordning (EF) nr. 1333/2008 vil sikre juridisk klarhet og ikke innebære ny bruk av tilsetningsstoffer. Endringene er en oppdatering av unionslisten, som fører ikke til økt helsefare. Derfor er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra European Food Safety Authority (EFSA).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Endringene vil sikre juridisk klarhet og innebærer ikke ny bruk av tilsetningsstoffer. Mattilsynet kan ikke se at endringene vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene medfører at bruk av tilsetningsstoffer som allerede er tillatt brukt i spiselige kaseinater i det nye direktiv (EU) 2015/2203 om kaseiner og kaseinater også oppføres i del D og  del E i vedlegg II til tilsetningsstoff-forordningen. Endringene vil sikre juridisk klarhet og innfører ikke ny bruk av tilsetningsstoffer. Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 691/2016
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32016R0691

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2016
Frist returnering standardskjema: 08.04.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 171/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 01.09.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker