Utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv (CRDIV) om samarbeid i tilsynskollegier (college)

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/99 av 16. oktober 2015 om gjennomføringsstandarder som fastlegger tilsynskollegienes virkemåte i praksis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/99 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards with regard to determining the operational functioning of the colleges of supervisors according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Denne tekniske standarden har bestemmelser om hvordan kommisjonsforordning 2016/98 om tilsynssamarbeid i tilsynskollegier skal gjennomføres. Forordning 2016/98 om drift av tilsynskollegier for kredittinstitusjoner i konsernforhold over landegrenser har bestemmelser om etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon.

Etablering av tilsynskollegier
Tilsynsmyndigheten i hjemlandet skal blant annet

  • utarbeide en oversikt over finanskonsernets datterselskaper og filialer, og minst årlig oppdatere oversiktene i skjemaer gitt i den tekniske standarden.
  • invitere tilsynsmyndigheter, som gitt i 2016/98, til å delta i kollegiet som medlem eller observatør. Medlemmer i kollegiet kan uttale seg om hvem som skal være observatør.
  • foreta en vurdering av hvordan vedkommende myndighet i tredjeland etterlever kravene til konfidensialitet. Medlemmer i kollegiet kan uttale seg om vurderingen.
  • ajourføre komplett liste med kontaktdetaljer som angitt i skjema i standarden, for henholdsvis normal drift av kollegiet og for en krisesituasjon. Begge listene skal være vedlegg til en skriftlig avtale for samarbeid og koordinering i kollegiet.
  • utarbeide et forslag til skriftlig avtale for samarbeid og koordinering i kollegiet. Hjemlandsmyndigheten skal ta hensyn til eventuelle reservasjoner medlemmene i kollegiet måtte ha og begrunne hvorfor innsigelsene eventuelt ikke tas hensyn til. Hjemlandsmyndigheten skal ved etablering og endring av avtalen benytte malen for avtale for samarbeid og koordinering i et kollegie, som fremgår i den tekniske standarden.      

Et kollegie skal avholde minst et fysisk møte årlig og det beskrives nærmere krav til møter i kollegiet.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon
Når det gjelder planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon beskriver den tekniske standarden følgende forhold (1) Informasjonsutveksling mellom hjemlandsmyndigheten og medlemmer samt observatører i kollegiet (2) Oppfølging av tillatelser til å bruke interne modeller (3) Notifikasjon av ikke materielle endringer av interne modeller (3) Informasjonsutveksling om "early warning" signaler, potensielle risikoer og usikkerheter og (4) Etablering og ajourføring av kollegiets tilsynsprogram.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviter i en krisesituasjon
Når det gjelder planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en krisesituasjon beskriver den tekniske standarden følgende forhold (1) Etablering og oppdatering av rammeverket for behandling av en krisesituasjon  (2) Informasjonsutveksling i en krisesituasjon  (3) Koordinering av tilsynsmessige vurderinger i en krisesituasjon (4) Koordinering av tilsynsmessige tilbakemeldinger i en krisesituasjon og (5) Oppfølging og oppdatering av de koordinerte tilsynsmessige tilbakemeldinger i en krisesituasjon.         

Annet
Den tekniske standarden inneholder også krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon i tilsynskollegier der aktiviteten i vertslandene kun drives i filialer iht. Artikkel 51 (3) i Direktiv 2013/36/EU. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når kapitalkravsdirektivet CRDIV, som blant annet gjelder for banker, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norske rett, legges det opp til at denne tekniske standarden gjennomføres i norsk rett v/henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til tilsynskollegier medfører  ressursbruk i det operative tilsynssamarbeidet, men er en videreføring av en flerårig praksis basert på retningslinjer fra EUs banktilsynsmyndighet EBA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0099/2016
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32016R0099

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2016
Frist returnering standardskjema: 23.05.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker