Utfyllende bestemmelser til BRRD - retter forordning 2015/63 om ex-ante bidrag

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commisssion delegated regulation (EU) 2016/1434 of 14.12.2015 correcting Delegated REgulation (EU) 2015/63 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

EU-kommisjonen vedtok den 21. oktober 2014 delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til avviklingsfinansieringsordninger. I nærværende delegerte forordning korrigeres visse mindre feil i den engelske og tyske versjonen, samt en mer vesentlig korrigering i artikkel 20 femte avsnitt i den engelske utgaven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden forordningen retter to språkversjoner av en tidligere forordning, medfører den ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2015/63, kan inkorporeres i forskrift.

Eventuell gjennomføring i norsk rett (lov eller forskrift) vil skje ved innarbeidelse i en eventuell inkoroporeringsbestemmelse for forordning 2015/63. Forordning 2015/63 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen eller norsk lovgivning.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)8835
Rettsaktnr.: 1434/2016
Basis rettsaktnr.: 2015/63
Celexnr.: 32016R1434

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.04.2016
Dato returnert standardskjema: 14.03.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker