Utfyllende bestemmelser til BRRD - retter forordning 2015/63 om ex-ante bidrag

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commisssion delegated regulation (EU) 2016/1434 of 14.12.2015 correcting Delegated REgulation (EU) 2015/63 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

EU-kommisjonen vedtok den 21. oktober 2014 delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 om utfyllende regler til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD - krisehåndteringsdirektivet) om ex ante-bidrag til krisetiltaksfond. Kommisjonsforordning 1434/2016 korrigerer enkelte mindre feil i den engelske og tyske versjonen av 2015/63, samt en mer vesentlig korrigering i artikkel 20 femte avsnitt i den engelske utgaven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden forordningen retter to språkversjoner av en tidligere forordning, medfører den ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. De materielle bestemmelsene i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Sakkyndiges merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)8835
Rettsaktnr.: 1434/2016
Basis rettsaktnr.: 2015/63
Celexnr.: 32016R1434

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.04.2016
Dato returnert standardskjema: 14.03.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker