Vet - HPAI USA deler av Indiana

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/433 av 22. mars 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7N8

Commission Implementing Regulation (Eu) 2016/433 of 22 March 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States of America in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H7N8

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt 1. mars 2016 og publisert på Official Journal den 23. mars 2016. Rettsakten trådte i kraft i EU 26. mars 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av USA i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter.

Forordning (EU) nr. 798/2008 vedlegg 1 del 1 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI).

USA er listeført med tillatelse til eksport av fjørfe og fjørfeprodukter fra visse deler av landet til EØS. Denne regionaliseringen tilsvarer, etter avtale mellom amerikanske myndigheter og kommisjonen, de av amerikanske myndigheter fastsatte grenser for soner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). En rekke utbrudd av HPAI og påfølgende bekjempelse av disse har ført til en rekke endringer av regionaliseringen av landet siden begynnelsen av 2015.

Den 15. januar 2016 ble det bekreftet et utbrudd av høypatogen aviær influensa H7N8 i en fjørfebesetningen i Indiana. Amerikanske myndigheter satte umiddelbart i gang med bekjempelse av utbruddet og hele staten Indiana ble pålagt restriksjoner. Dette ble fulgt opp av kommisjonen med vedtak av forordning (EU) 2016/148 som forbyr import av fjørfe og fjørfeprodukter fra denne delstaten.

Amerikanske myndigheter har sendt inn til Europakommisjonen oppdatert informasjon om utbruddet, den epidemiologiske situasjonen og når bekjempelsen forventes avsluttet. Etter en evaluering av denne og i henhold til avtaler med amerikanske myndigheter, begrenses området med forbud mot import til deler av delstaten Indiana. Dette området samsvarer det av amerikanske myndigheter restriksjonsbelagte området. Det settes også en sluttdato (1. mai 2016) for restriksjonene med bakgrunn i forventet avslutning av bekjempelsen.

Dette medfører at oppføringen for USA i vedlegg I del 1 må endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/433/EU
Celexnr.: 32016R0433

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.03.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 29.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.04.2016

Lenker