Vet - midlertidig tilbakeførsel hest fra Kina

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/361 av 10. mars 2016 om endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Kina i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2016/361 of 10 March 2016 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 2. mars 2016 og publisert på Official Journal 12. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Hestesportsarrangementet Global Champions Tour som arrangeres av Fédération Equestre Internationale (FEI) skal finne sted i storbyområdet Shanghai i Kina 29. april til 1. mai 2016. I den forbindelse har kinesiske myndigheter bedt om anerkjennelse av et område fritt for hestesykdommer i storbyområdet Shanghai med direkte tilknytning til den internasjonale flyplassen. Med tanke på arrangementets varighet og de midlertidige fasilitetene anlagt på området i forbindelse med EXPO 2010, skal denne anerkjennelsen være tidsbegrenset.

Med bakgrunn i garantier og informasjon gitt av kinesiske myndigheter ble det gitt en tidsbegrenset tillatelse for tilbakeførsel av hester fra dette området (CN-2) i beslutning (EU) 2015/557 i forbindelse med hestesportsarrangementet Global Champions Tour 8. til 10. mai 2015.

Da arrangementet skal gjentas i 2016 under de samme dyrehelsemessige betingelsene og karantene betingelsene som i 2015, kan det åpnes for tidsbegrenset tillatelse for tilbakeførsel av hester fra CN-2 fra 15. april til 15. mai 2016. Oppføringen for CN-2 i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF endres tilsvarende, for å sikre at registrerte hester som har fått midlertidig utførsel for deltagelse på hestesportsarrangementet Global Champions Tour den 29. april til 1. mai 2016​ kan tilbakeføres til opprinnelseslandet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen medfører endring av vedlegg A til forskrift av 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr i hestefamilien

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/361/EU
Celexnr.: 32016D0361

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.03.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 16.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2016

Lenker