Biocider/ikke-godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1950 av 4. november 2016 om ikke-godkjenning av visse aktive biocidstoffer i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1950 of 4 November 2016 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november og publisert i OJ 8. november 2016.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1950 besluttes det å ikke godkjenne visse aktive stoffer (biocider) til bruk i biocidprodukter. Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer har i vedlegg II, del 2, en liste over kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper som ikke var støttet av søknader per 4. august 2014. Enhver kunne i henhold til artikkel 14(3) melde interesse for å overta som søker innen 12 måneder etter at forordningen trådde i kraft. For en rekke kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper har ingen meldt interesse, eller hvis interesse ble vist, er notifiseringene forkastet i henhold til artikkel 17, stk. 4 eller 5 av forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1950
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D1950

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2016
Frist returnering standardskjema: 18.11.2016
Dato returnert standardskjema: 18.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 29/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2016
Høringsfrist: 14.12.2016
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.02.2017

Lenker

Til toppen