EØS-notatbasen

Biocid/pt-8/ATMAC/TMAC

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1934 av 4. november 2016 om godkjenning av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1934 of 4 November 2016 approving coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november 2016 og publisert i OJ 5. november.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC). Forordning (EU) 2016/1934 godkjenner kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler.

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser:

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Videre skal det tas særlig hensyn til profesjonelle brukere. Det skal også tas særlig hensyn til jord og grunnvann i forhold til behandlet trevirke som ofte utsettes for værpåkjenning. Tiltak skal iverksettes for å beskytte jord, overflatevann og grunnvann; ut fra etiketter og ev sikkerhetsdatablad skal det fremgå at industriell bruk skal foregå på et begrenset område eller på ugjennomtrengelig underlag med oppdemming. Nylig behandlet trevirke skal etter behandling lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag, eller begge deler, for å hindre direkte avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller avhending.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1934
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016R1934

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2016
Frist returnering standardskjema: 18.11.2016
Dato returnert standardskjema: 18.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 29/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2016
Høringsfrist: 14.12.2016
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.02.2017