Europaparlaments- og rådsforodning om statistikk over betalingsbalanse mv.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1013 av 8. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2008 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet

REGULATION (EU) 2016/1013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om felleskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkte investeringer, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av fellesskapsstatistikker over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkte investeringer.

Endringene er i stor grad av regelteknisk art, og er begrunnet i Lisboatraktaten og innføringen av nye prosedyrer for gjennomføringsregelverk. Eksempelvis gis kommisjonen kompetanse til under visse betingelser å vedta delegerte rettsakter for ajourføre den geografiske inndelingen, inndelingen etter institusjonell sektor og økonomisk aktivitet dersom den økonomiske eller tekniske utviklingen nødvendiggjør slike endringer.

Videre justeres kravet til kvalitetsrapporter ved at det henvises til kvalitetskriteriene som er definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2009/223 om europeisk statistikk artikkel 12. Nærmere bestemmelser om kvalitetsrapporter vil kunne vedtas i form av implementerende kommisjonsforordninger.

De internasjonale kapitalstrømmene øker i omfang og kompleksitet og det innføres derfor blant annet pilotundersøkelser og prosedyrer for regelendringer for å legge til rette for senere utvidelser i kravene til informasjon om kapitalstrømmer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget.

Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av endringene er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2016
Frist returnering standardskjema: 06.10.2016
Dato returnert standardskjema: 30.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen