EØS-notatbasen

Europaparlaments- og rådsforordning om energiprodukter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/172 av 24.november 2015 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 når det gjelder spesifikasjon av energiprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/172 of 24 November 2015 supplementing Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council as regards specification of the energy products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Formålet med forordningen er å synliggjøre miljøaspektet som følge av økonomisk aktivitet. Forordningen omfattet fra starten moduler for henholdsvis næringsfordelte utslipp til luft, næringsfordelte miljørelaterte skatter fordelt etter økonomisk aktivitet og materialstrømmer i økonomien (materialflytregnskaper). Ved utvidelsen i 2014 ble rapporteringsomfanget utvidet med tre nye moduler: produksjon, eksport, sysselsetting og bruttoprodukt for miljørelaterte varer og tjenester (omtales som EGSS  – Environmental Goods and Services Sector), miljøvernutgifter (omtales som EPEA – Environmental Protection Expenditure Accounts) og produksjon og forbruk av energiprodukter, samt utslippsrelatert energiforbruk (omtales som PEFA – Physical Energy Flow Accounts). Første rapporteringsår for de nye modulene er planlagt å være 2017, og tall for 2015 er da rapporteringspliktig.

Den nye delegerte kommisjonsforordningen (EU) nr. 2016/172 er av teknisk karakter og angir i vedlegg energiproduktene som skal inngå i energiregnskaper i fysiske enheter (PEFA - Physical Energy Flow Accounts). Listen er basert på en lignende liste over energiprodukter som fremkommer av forordning (EU) nr.1099/2008 om energistatistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora. SSB produserer på regulær basis energiregnskap i fysiske enheter fordelt på næringer og energiprodukter. For å imøtekomme rapporteringskravene slik de foreligger i dag må det likevel påregnes noe utviklingsarbeid for å kunne utvikle grunnlagsdata på det detaljnivået som kreves. Det tas sikte på å integrere PEFA som en del av det øvrige systemet for etablering av energistatistikk og å etablere en ressurseffektiv rapporteringsrutine. Både tilgangs- og anvendelsessiden i regnskapet skal fordeles etter samme type næringsinndeling som nasjonalregnskapet og de øvrige miljøøkonomiske regnskapene benytter.

De administrative og økonomiske konsekvensene dekkes innenfor SSBs alminnelig budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/172
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2016
Frist returnering standardskjema: 10.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: