Utfyllende bestemmelse til CRD IV som oppdaterer metoden for identifisering av G-SIB-er

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 2016 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2016 i henhold til regulatoriske tekniske standarder for spesifiseringen av metodologien for identifiseringen av globalt systemviktige institusjoner og for defineringen av underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1608 of 17 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation) som gjelder for banker mv. Forordningen oppdaterer metodologien for identifisering av globalt systemviktige institusjoner. Dette for å være helt i tråd med metodologien som brukes av den globale standardsetterenBasel-komiteen, hvor det har blitt gjort enkelte endringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har ingen institusjoner identifisert som globalt systemviktige, så denne forordningen har ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tilpasninger av dato for ikrafttredelse (dvs kun tekniske tilpasninger).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1608
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1608

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker