MiFID II - utfyllende forordning om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til ESMA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/824 av 25. mai 2016 om tekniske standarder for innholdet av og formatet til beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters funksjon og rapporteringen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/824 of 25 May 2016 laying down implementing technical standards with regard to the content and format of the description of the functioning of multilateral trading facilities and organised trading facilities and the notification to the European Securities and Markets Authority according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. 

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MIFID II) er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om hvilket format multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter skal bruke når de sender inn beskrivelse av funksjonaliteten på fasiliteten når de søker om tillatelse og når de skal starte opp ny funksjonalitet.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MIFID II) er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)3019
Rettsaktnr.: 824/2016
Basis rettsaktnr.: 2014/65
Celexnr.: 32016R0824

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen