Overgangsordninger 853/2004 og 854/2004

Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 som fastsetter overgangsordninger for enkelte bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordningen (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

Commission Regulation (EU) 2017/185 of 2 February 2017 laying down transitional measures for the application of certain provisions of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/185 forlenger overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (animaliehygienefororodningen) og (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen). 853/2004 og 854/2004 trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene, har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005, deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009 og til slutt ved forordning (EU) nr. 1079/2013 fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EU) nr. 1079/2013 utløpte 31. desember 2016. Fordi det fortsatt er konstatert utfordringer på en del områder og fordi medlemslandene ikke er blitt enige om et felles importregelverk, er det behov for at overgangsordninger fastsatt i forordning (EU) nr. 1079/2013 videreføres. Dette gjøres i forordning (EU) 2017/185.

Overgangsordningene er:

- Forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse ved direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr fra produsent til sluttforbruker eller til lokal detaljist som leverer dette direkte til sluttforbruker. Dette gjelder vanligvis kun ferskt kjøtt.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 om import til Fellesskapet av animalske produkter. Dette gjelder bestemte importvarer der de folkehelsemessige betingelsene for import til Fellesskapet ennå ikke har blitt harmonisert. Behovet for forlenget overgangsperiode vil være tilstede inntil den kommende harmonisering av fellesskapslovgivningen finner sted. Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Mattilsynet sender ikke forordning (EU) 185/2017 på høring, med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 3.3, fordi denne endringen gjelder en forlengelse, og flytting, av en overgangsordning. Informasjon til offentlige myndigheter og næringen om forlengelsen gis per e-post og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Forordningen bidrar til å gjøre regelverket lettere å etterleve, fordi enkelte krav ikke må følges. Forordningen er nøytral i forhold til å bidra til regelverksforenkling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, på grunn av at overgangsordningen videreføres.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter forordningen fordi den muliggjør en enklere overgang til full bruk av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004.

Mattilsynet anser forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)185
Rettsaktnr.: 185/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0185

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2016
Frist returnering standardskjema: 03.02.2017
Dato returnert standardskjema: 21.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.08.2017

Lenker