Forsiden

Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2072 av 22. september 2016 om verifikasjonsaktiviteter og akkreditering av verifikasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072 of 22 September 2016 on the verification activities and accreditation of verifiers pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 22. september 2016.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen) har regler om overvåking, rapportering og verifisering av drivhusgassutslipp fra skip. MRV-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen.

Et viktig element i MRV-forordningen er at rederiers overvåkingsplan og utslippsrapporter skal verifiseres av et uavhengig, akkreditert verifikasjonsorgan. I MRV-forordningen artikkel 15 (5) og 16 (3) gis Kommisjonen kompetanse til henholdsvis å fastsette nærmere regler om verifikasjon og regler om akkreditering, og utkastet til delegert kommisjonsforordning er lagt fram med hjemmel i disse bestemmelsene. I forbindelse med utarbeidelsen av utkastet har Kommisjonen nedsatt en arbeidsgruppe under European Sustainable Shipping Forum (ESSF) bestående av representanter fra medlemsstater og industri. Delegerte rettsakter er ikke gjenstand for komitologi, og vedtas av Kommisjonen alene i kraft av hjemmel i direktiv eller forordning

Forordningen har regler knyttet til verifikasjonsaktiviteter, verifikasjon av utslippsrapporter, krav til verifikasjonsorganer, samt spesifikke regler om akkreditering og krav til nasjonale akkrediteringsorganer. De generelle kravene til akkreditering i forordning (EF) 765/2008 gjelder også på dette området, og må ses på som et rettslig bakgrunnsteppe. Hensikten med detaljerte regler er harmonisert implementering av kravene i MRV-forordningen, hvor målet er at alle verifikasjonsorganene anvender de samme standardene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordniningen har betydning for eventuelle nasjonale verifikasjonsorganer og Norsk akkreditering, og rederier er bare indirekte berørt av disse reglene. Blant annet gir utkastet verifikasjonsorganet plikt til å utføre stedlige verifikasjoner, som må forstås som verifikasjoner om bord i skip. Forordningen inneholder rettigheter og plikter for private rettssubjekter, og for EFTA-statene må rettsakten implementeres ved inkorporasjon. Skipssikkerhetsloven § 33 jf. § 41 (3) vurderes tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for inkorporasjonen, som dermed kan gjennomføres ved ny forskrift i medhold av den bestemmelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen gir nærmere innhold til krav som allerede følger av MRV-forodningen, og medfører ikke i seg selv økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

En arbeidsgruppe under ESSF bestående av deltakere fra medlemsstater og industri har gitt sin støtte til utkastet. 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2072
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2016
Frist returnering standardskjema: 16.01.2017
Dato returnert standardskjema: 02.12.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker