Presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig, jf. artikkel 44, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenopretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission delegated regulation (EU) 2016/860 of 4 February 2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten BRRD 2014/59/EU tas inn EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen presiserer nærmere under hvilke omstendigheter det er nødvendig at krisehåndteringsmyndigheten kan unnta gjeldsposter fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser (bail-in).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i forskrift. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 860/2016
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R0860

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema: 09.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker