Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering i banker mv) om omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig, jf. artikkel 44, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenopretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission delegated regulation (EU) 2016/860 of 4 February 2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning, og er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resolution Direcitve - 32014L0059), med nærmere presisering av under hvilke omstendigheter det er nødvendig at krisehåndteringsmyndigheten kan unnta gjeldsposter fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser (bail-in).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. Det materielle innholdet i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten, som er tatt inn i finansforetaksloven. (Unntak fra nedskriving og konvertering av ansvarlig kapital eller intern oppkapitalisering vil påvirke tapet til øvrige innehavere av gjelds- og egenkapitalinstrumenter. Dette kan medføre brudd på prinsippet om at ingen skal komme dårligere ut av en krisehåndtering enn en avvikling gjennom offentlig administrasjon. Krisetiltaksfondet vil kunne måtte dekke tapet.)

Sakkyndige instansers merknader

SU har behandlet rettsakten og funnet den relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 860/2016
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R0860

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema: 09.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker