Tillitsnivåer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 om fastsetting av tekniske minimumsspesifikasjoner og prosedyrer for fastsettelse av sikringsnivåer for elektroniske identifikasjonsløsninger i henhold til artikkel 8 (3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester til bruk for elektroniske transaksjoner på det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1502 of 8 September 2015 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 8 (3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen er publisert i Official Journal 9. september 2015.

Sammendrag av innhold

Etter Europaparlaments- og rådsforordning nr. 910/2014 (EU) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS-forordningen), skal det for eID-løsninger som er notifisert etter forordningens artikkel 9 (1) angis hvilket av sikringsnivåene/tillitsnivåene 'lav', 'betydelig' eller 'høy' eIDene under ordningen tilfredsstiller. Hovedformålet med gjensidig anerkjennelse av eID på tvers av medlemslandene er å gjøre det mulig for innbyggerne i EU/EØS å kunne bruke sine nasjonale eID-er på tvers. Siden medlemslandene har forskjellige eID-løsninger, er det nødvendig med en mekanisme for å gjøre dem sammenlignbare og interoperable. Gjennomføringsforordningen om sikringsnivåer inneholder detaljerte kriterier til de tre tillits-/sikringsnivåene 'lav', 'betydelig' og 'høyt', som gjør det mulig for medlemslandene å 'mappe' deres egne eID-løsninger mot teknologinøytrale nivåbeskrivelser som ikke er låst til bestemte tekniske standarder eller løsninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsforordningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være behov for å se nærmere på den norske gjeldende regulering av sikkerhetsnivåer/tillitsnivåer, dvs. selvdeklarasjonsordningen (Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon samt kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor). Dette vil kreve noe ressurser. Forholdet mellom norske tillit-/sikringsnivåer og eIDAS-nivående bør også avklares/forklares for å lette både eID-leverandørenes og forvaltningens arbeid med eID-nivåene.  

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for forvaltning og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsforordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering

Gjennomføringsforordningen beskriver minimumskrav til tillits-/sikringsnivåene og nærmere kriterier for oppfyllelse av minimumskravene. Dette sikrer at ulike løsninger kan oppfylle fastsatte nivåer. Gjennomføringsforordningen utfylles av gjennomføringsrettsakten om samarbeid og peer review (Gjennomføringsbeslutning 2015/296).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1502
Rettsaktnr.: 2015/1502/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1502

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker