Utfyllende bestemmelser til BRRD om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld (MREL)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva angår reguleringsmessige tekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til fastsettelse av minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1450 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

BRRD pålegger krisehåndteringsmyndigheten å sikre at institusjoner har tilstrekkelig ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (MREL). Kommisjonsforordningen gir nærmere regler for hvordan MREL skal fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samarbeid med tilsynsmyndigheten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen regulerer myndighetenes beregning av MREL, men pålegger ikke private rettssubjekter noen plikter. Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, blir den en folkerettslig forpliktelse for norske myndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fastsettelse av MREL for norske institusjoner vil kreve betydelige ressurser hos krisehåndteringsmyndigheten.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1450
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2016
Frist returnering standardskjema: 15.09.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker