Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering av banker) om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld (MREL)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva angår reguleringsmessige tekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til fastsettelse av minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1450 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Krisehåndteringsdirektivet for banker (BRRD - 32014L0059)  pålegger krisehåndteringsmyndigheten å sikre at institusjoner har tilstrekkelig ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (MREL). Kommisjonsforordningen gir nærmere regler for hvordan MREL skal fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samarbeid med tilsynsmyndigheten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. De materielle bestemmelsene i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Pliktene følger allerede av morrettsakten BRRD. Fastsettelse av MREL for norske institusjoner vil kreve betydelige ressurser hos krisehåndteringsmyndigheten. Kriteriene får indirekte betydning for institujonenes MREL-krav.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1450
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2016
Frist returnering standardskjema: 15.09.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker