Utfyllende bestemmelser til CRR og CRD IV, om annet enn deltarisiko i standardmetoden for markedsrisiko og kriterier for identifisering av medarbeidere som påvirker institusjoners risikoprofil

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om korreksjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til reguleringsmessige tekniske standarder vedrørende annet enn deltarisiko ved opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og om korreksjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU i henhold til reguleringsmessige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifiseringen av de medarbeiderkategorier hvor arbeidet har vesentlig innflytelse på institusjoners risikoprofil

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/861 of 18 February 2016 correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach and correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder korreksjoner til to andre forordninger som gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation) og CRD IV (Capital Requirements Directive). Den første omhandler annet enn deltarisiko i opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko, mens den andre omhandler kriterier for identifisering av medarbeidere med materiell innvirkning på institusjoners risikoprofil. Begge endringene gjennomføres for å gjøre ordlyden mer presis og unngå misforståelser i framtiden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne forordningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av dato for ikrafttredelse (dvs kun tekniske tilpasninger).

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold) gjelder morrettsaktene CRR og CRDIV.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 861/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen