Utfyllende bestemmelser til EMIR om likvideringsperioden ved beregning av marginkrav

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/822 av 21. april 2016 om endringer av delegert forordning (EU) nr. 153/2013 om tidshorisonter for likvideringsperioden som skal anvendes for de ulike klasser av finansielle instrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/822 of 21 April 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 153/2013 as regards the time horizons for the liquidation period to be considered for the different classes of financial instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 21. april 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen endrer EU-kommisjonsforordning 153/2013.

Forordningen kan  ikke tre i kraft i Norge før den er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett. Ny regler i verdipapirhandelloven kapittel 13 som gjennomfører EMIR er foreløpig ikke satt i kraft, jf. lov 16. desember 2016 nr. 30.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til EMIR (648/2012) ved at den endrer delegert forordning 153/2013 om tidshorisonten for likvideringsperioden for ulike klasser av finansielle instrumenter. Det er behov for å holde disse tekniske standardene ajour med relevante reguleringsmessige utviklinger. Det åpnes for å redusere minimum likvideringsperiode for beregning av marginkrav for visse kontostrukturer, slik at denne endres til én dag. Likvideringsperioden er sentral i den sentrale motpartens beregning av marginkrav. Bakgrunnen for endringen er også konkurranseforholdet til sentrale motparter i USA, som har anledning til å benytte en like kort likvideringsperiode for tilsvarende kontostrukturer.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Etter at forordningen er tatt inn EØS-avtalen skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Ny regler i verdipapirhandelloven kapittel 13 som gjennomfører EMIR og gir forskriftshjemmel for å ta inn tilhørende nivå 2- rettsakter er foreløpig ikke satt i kraft, jf. lov 16. desember 2016 nr. 91. Det er varselet at det tas sikte på å sette disse reglene i kraft annet kvartal 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil åpne for lavere marginkrav for kontrakter som enten er på bruttosamlekontoer eller på indivduelle kontoer. Dette vil redusere kapitalbindingen for de som clearer, og reduserer tilsvarende størrelsen på sikkerhet som den sentrale motparten innhenter den risikoen clearingen innebærer.

Sakkyndige instansers merknader

Det har vært innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/822
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32016R0822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen