Utfyllende bestemmelser til Solvens II om anvendelse av overgangsregel for aksjerisiko

Kommisjonens gjennemføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene for anvendelsen av overgangsbestemmelsen for undermodulen for aksjerisiko i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1630 of 9 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for the application of the transitional measure for the equity risk sub-module in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden fastsetter krav til forsikringsforetakene som benytter overgangsbestemmelsen for aksjerisiko under Solvens II. Ifølge standarden skal foretakene dokumentere hvilke aksjer som er kjøpt 1. januar 2016 eller tidligere, og som dermed omfattes av overgangsbestemmelsen, samt fremlegge slik dokumentasjon for tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) ved forespørsel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden inneholder presiseringer av kravene til foretak som anvender overgangsbestemmelsen for aksjerisiko i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Denne tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til anvendelse av overgangsbestemmelsen for aksjerisiko i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1630
Rettsaktnr.: 1630/2016
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32016R1630

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen