Vet - EURL for småfepest (peste de petit ruminants)

Kommisjonens forordning (EU) 2017/212 av 7. februar 2017 om utpekelse av EU-referanselaboratorium for småfepest (peste de petit ruminants), om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratorium og om endring av vedlegg VII til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2017/212 of 7 February 2017 designating the EU reference laboratory for peste des petits ruminants, laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at det oppnevnes et nytt EU referanselaboratorium for sykdommen småfepest (peste de petits ruminants). Det fastsettes også ekstra ansvar og oppgaver for laboratoriet. Det utpekte laboratoriet er; Centre de Coopération International en Recherche Agronomique (CIRAD), Control of Exotic and Emerging Animal Diseases (UMR15), Montpellier, Frankrike.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En konsekvens av endringen er at vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for de samme sykdommene. I Norge er det kun Veterinærinstituttet som innehar relevant kompetanse for dette. Mattilsynet er i dialog med VI om oppnevning av NRL for småfepest.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/212
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32017R0212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2016
Frist returnering standardskjema: 09.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen