Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023 av 18. november 2016 om godkjenningen av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 concerning the authorisation of sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid and sodium formate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning for tre preparater, og regodkjenning av ett preparat i kategorien “Tekniske tilsetningsstoffer” og gruppen «Ensileringsmidler». Stoffene brukes ved produksjon av ensilasje (plantemateriale etter at det er konservert ved ensilering) og har potensial til å bedre ensileringsprosessen og kvaliteten på ensilasjen. Det har vært diskusjon om grenseverdiene for bruk til ulike dyreslag og behovet for minimumsgrenser. Preparatene benyttes ofte i kombinasjon i ensileringsmidler, siden enkeltsyrene har ulike effekter som blir utnyttet i et samlet produkt. Det er derfor ikke ønskelig med miniumsgrenser for enkeltsyrene. Forsalget ble vedtatt uten minimumsgrenser. Det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. .

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2023
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2016
Frist returnering standardskjema: 02.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 74/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.11.2016
Høringsfrist: 04.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker