REACH/XVII/deka-BDE

Kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bis(pentabromophenyl)ether, deka-BDE

Commission Regulation (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards bis(pentabromophenyl)ether

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt (dokumentnr. D045427/04) ble publisert i EU-register 28. september 2016. Rettsakten ble vedtatt 9. februar 2017.

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Den bromerte flammehemmeren deka-BDE er ført opp på kandidatlisten under REACH og er identifisert som persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) og veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB). PBT/vPvB-stoffer gir grunn til bekymring ut i fra deres evne til å hope seg opp i miljøet og forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere, selv når utslippene av stoffene opphører. I tillegg er det vist at eksponering for deka-BDE (og dets nedbrytningsprodukter) kan resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Overvåkningsdata viser utstrakt forekomst av deka-BDE både i miljøet, dyrelivet og i mennesker uten tegn til noen nedadgående trend. Kommisjonen innfører forbud mot deka-BDE gjennom ny post 67 i vedlegg XVII i REACH. Det blir forbud mot å produsere, importere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder mer enn 0,1 prosent deka-BDE, med noen få tidsbegrensede unntak. Forbudet trer i kraft i 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

 På grunn av svært betenkelige miljøegenskaper har deka-BDE siden 2008 vært regulert i Norge gjennom produktforskriften (§ 2-7). Deka-BDE er videre regulert gjennom RoHS-direktivet (omfatter elektriske og elektroniske produkter) som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i produktforskriften (kapittel 2a).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

 Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) fikk i juni 2013 oppdrag av Kommisjonen om å utarbeide restriksjonsforslag for deka-BDE under REACH. ECHA har samarbeidet med Norge ved Miljødirektoratet gjennom hele den omfattende prosessen med å utarbeide restriksjonsforslaget for deka-BDE. Bakgrunnen for Kommisjonens oppdrag til ECHA var at Norge i mai 2013 nominerte deka-BDE til Stockholmkonvensjonen for å få stoffet identifisert som en persistent organisk miljøgift (POP). Prosessen med den globale reguleringen av deka-BDE under Stockholmkonvensjonen har pågått parallelt med arbeidet med å forby deka-BDE under REACH.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0227
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32017R0227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2016
Frist returnering standardskjema: 16.11.2016
Dato returnert standardskjema: 16.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 89/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.02.2017
Høringsfrist: 31.03.2017
Frist for gjennomføring: 06.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 06.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2017

Lenker